Bacanje veštačkog đubriva i oranje

Zemljištu su potrebne materije koje su neophodne za samu ishranu gajenih biljaka ali i uopšte za održavanje plodnosti zemljišta, zbog toga je bacanje đubriva krucijalno. Danas ne možemo zamisliti biljnu proivodnju bez veštačkih đubriva jer upravo ona doprinose visokim prinosima u ratarskoj proizvodnji. Đubruiva delimo na osnovna i dopunska. Ostanite sa nama i saznajte više o osnovnom đubrenju i oranju kao sastavnim delom ovog procesa. 

Šta je osnovno đubrenje?

Šta podrazumevamo pod osnovnim đubrenjem? Pod njim pre svega podrazumevamo unošenje mineralnih đubriva ali i organskih i sve to uz osnovnu obradu žemljišta – oranje. Oranje se obavlja u jesen i to je osnovni način obrade zemljišta za ratarkske kulture. Đubrenje baš kao i oranje po pravilu treba vršiti u istom periodu, dakle u jesen. Baš kao što smo napomenuli đubrenjem koje se vrši oranjem održava se plodnost zemljišta tako što se unose hranljive materije za gajenu biljku. Plug je mašina kojom se ore zemlja i obrađuje i njime se najveći deo planirane norme đubriva unosi na dubinu zemljišta 15-30 cm. Ovo je dubina do koje se razvija najveća masa korenovog sistema ratarskih kultura. 

U prošlosti generalno nije se količinski trošilo puno mineralnih đubriva. Zapravo najviše su ih koristili poljoprivredni kombinati ili neka velkia poljoprivredna gazdinstva. Međutim kako se vremenom uočilo koliko blagodeti ona donose, danas mineralna đubriva koriste svi pa i induvidualni poljoprivredni proizvođači. Sve veća potreba za mineralnim đubrenjem dovela je do problema samog rasipanja. Ručnim putem je jako zahtevno jer teško da više može i da zadovolji manje proizvođače a da ne govorimo o poljoprivrednim dobrima. Rasipanje ručnim putem zahteva veliku radnu snagu i težak i kvalitetan rad kako bi rezultati bili vidljivi i visoki. Kada su se pojavili rasipači đubriva ovaj problem je rešen. 

Baš kao što đubrivo može pospešiti zemljište tako može štetiti istom ako se koristi prekomereno. Usled prekomerenog đubrenja može doći do posledica po zemljište koje se uglavnom ogledaju na promene reakcije i poremećaje njegove strukture i biogenosti. To sve može dovesti do štetnih materija u gajenim biljkama ali Isto tako do zaslanjivanja zemljišta. Takođe može doći do poremećaja u mineralnoj ishrani biljaka. Preterivanje sa azotnim đubrivom može dovesti do poremećeja ph vrednosti zemljišta jer upravo azot utiče na njegovu kiselost. Najčešće korišćena kalijumova đubriva jesu kalijum hlorid i kalijum sulfat. Ova đubriva ne mogu zagaditi životnu sredinu.

Naravno kako bi se osigurali i saznali koje je to đubrivo najsigurnije za naše zemljište i samim tim izbegli sve gore pomenute probleme potrebno je uraditi hemijsku analizu zemljišta u pravilnim intervalima. Takođe savet je koristiti kvalitetna mineralna đubriva renomiranih proizvođača. Takođe postoje rasturači đubriva koje možete podesiti i samim tim biti sigurni da do prekomernog đubrenja ne može doći. Zahvaljujući sistemu regulacije podešava se količina i način razbacivanja i time se osigurava ravnomerno trošenje đubriva na obe strane. Većina rasipača jednostavni su za upotrebu i jako efektni za rasipanje mineralnog đubriva i osim u ratarskoj proizvodnji možemo ih koristiti i u voćarstvu.