Za sigurnost svakog vozila – osiguranje od autoodgovornosti i kasko osiguranje

Upravljanje motornim vozilima sa sobom nosi niz zakosnkih pravila i propisa koja se u svakom trenutku moraju poštovati, uz odgovornu, pažljivu i bezbednu vožnju. Da bi se pouzdanost teretnih i putničkih prevoznih sredstava, kao i motocikla podigla na najviši nivo, predviđene su obavezne i dobrovoljne usluge kompanija. Pre svega, to su osiguranje od autoodgovornosti i kasko osiguranje. 

Kada se planira ugovaranje usluga osiguravajućih društava, cilj je da se svaki potencijalni rizik nezgoda, nesrećnih ili iznenadnih okolnosti i pojava svede na minimalnu meru. Dok je osiguranje od autoodgovornosti obaveza predviđena zakonom i glasi na svako vozilo, kasko osiguranje je dobrovoljno, ali vrlo značajno za efikasnu nadoknadu štete ukoliko dođe do određenog rizika predviđenog ugovorom. 

Karakteristike koje ima osiguranje od autoodgovornosti – za pokriće štete drugim učesnicima

Osiguranje od autoodgovornosti predstavlja uslugu koju profesionalno pružaju kompanije u oblasti zaštite lica i vozila u slučaju saobraćajne nezgode. Predstavlja zakonsku obavezu i ugovor se potpisuje u trajanju od najduže jedne godine, ili prilikom promene vlasnika vozila. Najčešće, za osiguranje od autoodgovornosti potpisuje se ugovor i dobija polisa prilikom registracije vozila, jer bez realizovane ove vrste zaštite drugih učesnika nije moguće kompletno realizovati ovaj postupak. 

Cilj koji ima osiguranje od autoodgovornosti jeste da zaštiti druga lica i treće učesnike u saobraćaju, koji nisu izazvali nezgodu. Tačnije, iz osigurane sume osiguranika koji je prouzrokovao oštećenje licima ili na njihovim vozilima, vrši se nadoknada troškova. U suprotnom, osiguranici koji su izazvali štetu moraju samostalno da plate sve obaveze u vezi sa popravkom oštećenog automobila. Dok je osiguranje od autoodgovornosti definisano kao obaveza sa dejstvom po sili zakona, kasko osiguranje ugovara se na dobrovoljnoj osnovi. 

Karakteristike koje ima kasko osiguranje vozila – za nadoknadu troškova sopstvene štete

Kasko osiguranje vozila predviđeno je za putnička i teretna prevozna sredstva, kao i motocikle. Ugovara se sa osiguravajućim društvom na dobrovoljnoj osnovi, bez sile zakona, ali sa nizom prednosti za sve korisnike. Naime, kasko osiguranje obezbeđuje nadoknadu štete i na sopstvenom vozilu, bez prepoznavanja krivice i odgovornosti. Naravno, iznos za nadoknadu troškva zavisi od visine osigurane sume i plaćene premije osiguranja, kao i direktne procene štete od strane stručnih lica, neposredno nakon nezgode. 

U pogledu vrste štete koja se nadoknađuje, kasko osiguranje može da bude potpuno – za oštećenja usled udesa, elementarnih nepogoda, odrona, iskakanja životinja, požara i slično, kao i delimično, odnosno za određena oštećenja kao što je lom stakla. Pored toga, ugovara se i dodatna varijanta za određene specifične okolnosti kao što je krađa, razbojništvo, prevara, druga otuđenja i slično. U zavisnosti od obima predviđenih i potrebnih usluga, definiše se iznos i dinamika plaćanja premije kasko osiguranja. Takođe, ukoliko klijenti već imaju ugovore sa kompanijom, često se odobravaju specijalne pogodnosti i popusti za dugoročnu saradnju i lojalnost.

Obezbeđivanje nadoknade štete na vozilima bilo kojeg tipa, moguće je uz osiguranje od autoodgovornosti i kasko osiguranje. Iako su potpuno različite usluge koje pružaju profesionalne kompanije u ovoj oblasti, svaka od njih ima za cilj podizanje nivoa sigurnosti, zaštite u saobraćaju, kao i nadoknadu štete usled pojave određenih, osiguranjem predviđenih rizika.