Roditeljski dodatak 2021

Na osnovu izmene i dopune Zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom, povećani su nominalni iznosi roditeljskog dodatka za prvo, drugo, treće i četvrto dete. Ovo povećanje odnosi se na decu rođenu  od 1. jula 2021. godine i iznosi:

1. Za prvo dete: 106.412,94 din., jednokratno.

2. Za drugo dete: 255.391,04 din. u 24 jednake mesečne rate (po 10.641,29 dinara).

3. Za treće dete: 1.532.346,25 din. u 120 jednakih mesečnih rata (po 12.769,55 dinara).

4. Za četvrto dete: 2.298.519,38 din. u 120 jednakih mesečnih rata (po 19.154,33 dinara).

Roditeljski dodatak naziva se još i materinski dodatak jer ga prvenstveno ostvaruje majka. Međutim, zahtev za roditeljski dodatak može podneti i otac ukoliko je majka deteta strani državljanin, nije živa, napustila je dete, lišena je roditeljskog prava ili je iz objektivnih razloga sprečena da neposredno brine o detetu.

Ko ima pravo na roditeljski dodatak?

Uslovi za ostvarivanje ovog prava istu su kao i ranije i podrazumevaju: 

– da je podnosilac zahteva državljanin Republike Srbije,

– da podnosilac zahteva ima prebivalište u Republici Srbiji,

– da podnosilac zahteva neposredno brine o detetu za koje podnet zahtev.

Ova odredba obuhvata i prethodno rođenu decu i podrazumeva da deca nisu smeštena u ustanovu socijalne zaštite, hraniteljsku porodicu ili data na usvojenje. Podnosilac zahteva ne može biti ni roditelj koji je lišen roditeljskog prava u odnosu na prethodno rođenu decu.

Izuzetak je ako su starija deca smeštena u ustanovu radi kontinuirane zdravstvene zaštite i nege, odnosno ako za to postoji opravdani razlog uz prethodno pribavljeno mišljenje ministarstva nadležnog za socijalna pitanja.

Pravo na roditeljski dodatak ima i podnosilac zahteva koji je strani državljanin pod uslovom da ima status stalno nastanjenog stranca i da je dete rođeno na teritoriji Republike Srbije.

Roditeljski dodatak ne može se ostvariti:

– ako roditelj koji podnosi zahtev​​ i dete za koje se ostvaruje pravo, u momentu podnošenja zahteva žive u inostranstvu,

– ako je majka koja je strani državljanin ostvarila isto ili slično pravo za dete u zemlji državljanstva.

Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava 

Pravo na roditeljski dodatak ostvaruje se na osnovu podnetog zahteva na obrascu RD-1 i sledeće dokumentacije:

 • original izvod iz Matične knjige rođenih za svu decu i overene kopije tih izvoda,
 • uverenje o državljanstvu Republike Srbije koje nije starije od šest meseci,
 • fotokopija lične karte podnosioca zahteva (sa originalom na uvid),
 • prijava prebivališta za decu o kojoj podnosilac zahteva neposredno brine,
 • fotokopija overene zdravstvene isprave podnosioca zahteva,
 • uverenje iz suda da podnosilac zahteva nije lišen roditeljskog staranja odnosno zvanično uverenje Centra za socijalni rad da podnosilac zahteva brine o detetu za koje je podnet zahtev i da nije lišen roditeljskog prava u odnosu na stariju dec,
 • fotokopija kartice tekućeg računa kod “Poštanske štedionice” (uplata roditeljskog dodatka obavlja samo preko “Poštanske štedionice”),
 • kopija izvoda iz matične knjige venčanih.

Ukoliko je podnosilac zahteva otac, potrebno je priložiti još:

 • izvod iz matične knjige umrlih za majku,
 • uverenje centra za socijalni rad o činjenici da je majka napustila dete,
 • odluka nadležnog suda da je majka lišena roditeljskog prava,
 • izveštaj komisije nadležnog zdravstvenog organa o težoj bolesti majke ili rešenje kojim je majka lišena poslovne sposobnosti,
 • potvrdu nadležne ustanove o početku i trajanju izdržavanje kazne zatvora za majku.

Redosled rođenja deteta za koje otac podnosi zahtev za priznavanje prava na roditeljski dodatak, utvrđuje se prema majci.

Isplata roditeljskog dodatka na rate se obustavlja ukoliko se utvrdi:

– da je korisnik prava napustio dete,

– da je pokrenuta brakorazvodna parnica (do njenog okončanja),

– da dete nije primilo vakcinu,

– da dete/deca ne žive u Republici Srbiji,

– da dete/deca ne pohađaju pripremni predškolski program,

– da se dete/deca ne školuju.

Zahtev za ostvarivanje prava na roditeljski dodatak podnosi majka, odnosno otac deteta odmah nakon rođenja u zdravstvenoj ustanovi u kojoj je dete rođeno, ili direktno nadležnom organu (Gradskoj upravi za socijalnu i dečju zaštitu) najkasnije do navršenih godinu dana života deteta.

Izvori:

www.paragraf.rs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *